Ets a: Portada

Aprovació Inicial modificació puntual núm. 7 de les NNSS urbanístiques

El Ple de l’Ajuntament de Miravet en sessió extraordinària de 16/02/2012, va aprovar inicialment la modificació puntual número 7 del Text refós de les Normes subsidiàries de planejament de Miravet, relativa a l’article 137a de les normes urbanístiques, redactada per l’arquitecte municipal Sr. Xavier Fàbregas  i Tomàs.

 

L’esmentada modificació puntual se sotmet a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un dels diaris de major circulació de la província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes a comptar des de la data de publicació al BOPT, als efectes del seu examen i al·legacions o reclamacions, si s’escau.

 

La documentació administrativa podrà examinar-se, dins l’horari d’atenció al públic (de 10.00 h. a 14.00 h.) a les oficines de l’Ajuntament de Miravet (Pl. Major, 1) o bé a la web municipal www.miravet.cat

 

Miravet, 17 de febrer de 2012

-

-

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DE LES NNSS

 

Amb el suport de:


Ajuntament de Miravet , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?